استاد حسن نوروز نیا

استاد حسن نوروز نیا(شاعر و نقاش) از استادان دانشگاه تهران هستند که در رشته نقاشی هم اکنون در دانشگاه تهران مشغول تدریس هتند